• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN GÖRÜŞLER

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN GÖRÜŞLER

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 26931468/622/

Konu : Damga vergisi ve harç istisnası. 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü-ANKARA 

İlgi: 07/07/2014 tarihli ve 10606 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, riskli yapı raporunun kesinleşmesi sonrasında binanın yıkımı ve müteahhitlerle kat karşılığı veya başka suretlerle inşası işlemlerinin damga vergisi ve harç istisnası kapsamında olduğu, ancak bu inşa olunan binadan müteahhit ve arsa sahiplerinin hisselerine düşen bağımsız bölümlerin üçüncü şahıslara satılması veya satış vaadine konu edilmesi durumunda, bu devirlerin de 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan devir işlemi olup olmadığı ve dolayısıyla da bu devirlere damga vergisi ve harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, belirtilen hususta görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 9/a bendinde “Kanun uyarınca; ilgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.” denilmekte ve 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesine 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile eklenen 9/ç fıkrasında “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi,

Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir. Konuya ilişkin değerlendirmenin anılan kanun ve uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılması gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Vedad GÜRGEN

Bakan a.

Genel Müdür

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 6931468/622/                                                                                                           İVEDİ                                                                  

Konu : Banka kredilerinde muafiyetler 

MALİYE BAKANLIĞINA

(Gelir İdaresi Başkanlığı) 

İlgi: 14/07/2014 tarihli ve 74115 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, Karmen Yapı Taahhüt İnşaat, Turizm ve Tekstil Ticaret A.Ş.'den alınan özelge talep formunda, kat karşılığı anlaşma yapmış oldukları parsel için, 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden harçlardan muafiyet yazısının alındığı, bu yazıya istinaden, gayrimenkul üzerine yapılacak bina inşaatı için kullanılacak kredilerin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş istenildiği, bu durumda 6306 sayılı kanun kapsamında sadece hak sahiplerine kullandırılacak kredilerin banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasından yararlanabileceğinin düşünüldüğü belirtilerek; söz konusu başvuruya verilecek cevaba esas olmak üzere, gayrimenkul üzerine yapılacak bina inşaatı için adı geçen şirket tarafından kullanılacak kredilerinde 6306 sayılı Kanunun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir.” ve aynı kanunun Dönüşüm Gelirleri başlıklı 7 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” denilmekte ve kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9/ç fıkrası ile 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların hangi harç, vergi ve ücretlerden muaf olduğu düzenlenmektedir.

Yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere, Bakanlığımız ile protokol imzalamış bankalardan kullandırılacak kredilerde faiz desteği sağlanabileceği ve bu kapsamda kullanılacak banka kredilerinde kanunda geçen muafiyetlerden faydalanılmasının mümkün olacağı mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : 6306 sayılı Kanun kapsamında finansal destekler 

VAN VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi : 22/07/2014 tarihli ve 4258 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazıda, 11939 yapı kimlik numaralı Müdürlüğünüze ait lojmanların yıkıldığı belirtilerek, bu lojmanlarda en az bir yıldır kiracı olarak oturan personelinize kira yardımı veya faiz desteği yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin değişik birinci fıkrasında “Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını geçemez. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan dolayı kira yardımı yapılabilir. İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi yapılabilir.”, aynı maddenin değişik üçüncü fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen yapılarda; kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.” ve aynı maddenin değişik altıncı fıkrasında “Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri uyarınca, riskli yapı olarak tespit edilen kamu lojmanlarında en az bir yıldır kiracı olarak oturan hak sahiplerine 6306 sayılı kapsamında defaten kira yardımı veya faiz desteği verilebileceği mütalaa edilmektedir. Ancak; 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamayacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Hikmet HASPOLATLI
Bakan a.
Genel Müdür V. 

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : Acele Kamulaştırma Kira Yardımı 

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22/08/2014 tarihli ve 37427242 /501.99/6688 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Kahmaranmaraş Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 18.08.2014 tarihli ve 7306 sayılı yazısı ile Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malik Ejder Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 2013/4252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli alan” ilan edilen alan içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma ya da ağır hasar görme riski taşıyan yapıların dönüştürülmesinin sağlanması için yapılan kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine yetki devri yapıldığı ve söz konusu belediyenin Asliye Hukuk Mahkemesine bedel tespiti yaptırmak suretiyle ödenmek üzere Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen bir çok dosya bulunduğu bildirildiği belirtilerek, riskli alan içerisinde üzerinde yapı bulunmayan parsellerin acele kamulaştırma bedellerinin ödenip ödenmeyeceği, riskli alan içerisinde acele kamulaştırma ile konutları kamulaştırılan ve konutunu tahliye eden kiracı ya da mal sahiplerine kira yardımı yapılıp yapılamayacağı ile uygulamanın ne şekilde olacağı hususlarında Bakanlığımız görüşünün istenmesi üzerine riskli alan içerisinde acele kamulaştırma ile konutları kamulaştırılan ve konutunu tahliye eden kiracı ya da mal sahiplerine kira yardımı yapılıp yapılamayacağı hususunda Daire Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanun’un 5 nci maddesinin birinci fıkrasında “Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını geçemez. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır.” ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen yapılarda; kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; 6306 sayılı Kanun kapsamındaki hak sahiplerine kira yardımı yapılabilmesi anlaşma ile tahliye şartına bağlanmış olup; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca yapısı kamulaştırılan maliklere kira yardımı yapılamayacağı; ancak 2942 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca uzlaşma ile yapısı kamulaştırılan maliklere talepleri halinde 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca kira yardımı yapılabileceği, Bu yapılarda kiracı sıfatına haiz hak sahiplerine ise 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğini 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca kira yardımı yapılabileceği, Mütalaa edilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet VARGÜN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : 6306 sayılı Kanun Kapsamında Muafiyet Uygulaması 

KOCAELİ VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi : 14/01/2014 tarihli ve 447 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazıda, 6306 sayılı Kanun ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği kapsamında; riskli yapının bulunduğu parsel ve riskli alan içerisinde yer alan parsellerde inşa edilecek yeni yapıların inşaat alanının, kullanım amacının, yapı sınıfının, kat sayısının riskli olarak tespit edilen yapıya göre farklılık göstermesi, yeni yapılan veya edinilen yapının riskli yapı olarak tespit edilen yapının bulunduğu il sınırları dışında başka bir ilde yapılması veya edinilmesi durumlarının Kanun’da sayılan harç, vergi ve ücretlere etki edip etmediği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olup Kanun’un 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.”, 7 nci maddesini onuncu fıkrasında “Gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulan riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.” denilmektedir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin değişik birinci fıkrasında "Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.", 15 inci maddesinin değişik on birinci fıkrasında “Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün değil ise, uygulama alanındaki yapının yerine yapılacak yeni yapı, uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir durumda Kanundan kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama alanının bulunduğu ildeki Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı Müdürlükçe ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir.”, 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının değişik (ç) bendinde “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların bulunduğu parsel üzerinde zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı ve/veya mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı, yeni yapı yapılması mümkün değil ise riskli yapı maliklerince riskli yapının bulunduğu parsel dışındaki başka bir parselde de yeni yapı yapılabileceği veya edinebileceği ve afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere yönelik iş, işlem ve uygulamalarda Kanun’da sayılan harç, vergi ve ücret muafiyetlerinin, Kanun’un 7 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen şekilde uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : 6306 sayılı Kanun Kapsamında Muafiyet Uygulaması 

GİRESUN VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi : 14/02/2014 tarihli ve 586 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan dilekçede, İliniz, Bulancak İlçesi, İhsaniye Mahallesi adresinde, tapuda 31 ada, 13 pafta, 2 parselde kayıtlı bulunan yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında 16261 yapı kimlik numarası ile riskli yapı olarak tespit edildiği, risk tespit raporu kesinleşmeden söz konusu yapının yıkıldığı ve zemin yapısının kumlu olması ve yan parsellerde yer alan yapılara zarar vereceği düşüncesi ile 21.01.2014 tarihinde bir bağımsız bölüm için yapı ruhsatı alındığı belirtilerek, bu yapı üzerine yapılacak ilave katların ruhsat harcından muaf olup olmadığı yönünde Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanun'un amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kanun'un 3 üncü maddesini 1 inci fıkrasında "Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir." ve aynı maddenin 2 nci fıkrasında "Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir." hükümleri yer almaktadır.

Kanun’un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda; bir yapı için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespitinin yaptırılması ve risk tespit raporunun kesinleşmesinden önce yapının yıktırılması durumunda, bu yapının bulunduğu parsel üzerinde yapılacak uygulamaların Kanun'da sayılan harç, vergi ve ücretlerden muaf olmayacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : 6306 sayılı Kanun kapsamında muafiyet uygulaması 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : a) 15/01/2014 tarihli ve 428 sayılı yazı.

         b) 10/03/2014 tarihli ve 2017 sayılı yazı. 

İlgi (a) ve ilgi (b)'de kayıtlı yazılarınızda, 6306 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu fıkralarında Kanun uyarınca hangi harç, vergi ve ücretlerin alınmayacağının belirtildiği, bu kapsamda 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıkılarak bu yapıların bulunduğu parseller üzerinde inşa edilecek olan yeni yapılar ile ilgili olarak;

a) Toplam inşaat alanı 500 m2 'den az olan ve evini kendi imkânları ile yapmak isteyen vatandaşlardan geçici müteahhitlik başvuru ücreti alınıp alınmayacağı,

b) Gerçek veya tüzel kişilerce yapı denetim firmaları ile yapılmış olan sözleşmelerde belirtilen hizmet bedelinin Bakanlığımız Döner Sermayesi ücreti ile ve İdare Payı olan % 3'lük kısmının alınıp alınmayacağı,

c) KDV oranı uygulamasının nasıl olacağı hususlarında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yapılan incelemede 6306 sayılı Kanun'un amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olduğu anlaşılmaktadır.

6306 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri doğrultusunda;

a) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıkılarak, bu yapıların üzerinde bulunduğu parseller üzerinde yeni yapı inşa edilmek maksadıyla, geçici müteahhitlik belgesi başvurusunda bulunan riskli yapı maliklerinden geçici müteahhitlik başvuru ücretinin alınmaması gerektiği,

b) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıların yer aldıkları parseller üzerinde bu Kanun uyarınca yeniden yapılan binaların satış işlemlerinde, 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca işlem yapılması gerektiği,

c) Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerde bulunulmasına yönelik sözleşme, devir, tescil ve işlemlerde Kanun'da bahsedilen muafiyetlerin geçerli olduğu, bunun dışındaki işlemlerde ise muafiyetlerden faydalanılmasının mümkün olmayacağı; mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Genel Müdür

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 26931468/622/

Konu : 7692 YKN’li yapı ve tevhid sonrası muafiyet 

AYDIN VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi: 24/06/2014 tarihli ve 4535 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda, Aydın İli, Kemer Mahallesi, 181 pafta, 1753 ada, 6 parsel sayılı yerde bulunan 7692 sayılı Yapı Kimlik Numarasına sahip binanın Müdürlüğünüzce riskli olarak onaylanmış olduğu, bu parsel ile bitişiğinde üzerinde yapı bulunmayan 1753 ada ve 7 sayılı parselin tevhid işleminden sonra 1753 ada, 16 parsel olarak değiştiği ve tevhid işleminden sonra riskli yapının bulunduğu eski parsel için sahip olunan hak ve muafiyetlerin yeni oluşan parsel için devredilebileceği ve geçerli olduğuna ilişkin yazı istendiği belirtilerek konuya ilişkin olarak Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “......Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesine 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile eklenen 9 uncu fıkrada, 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların hangi harç, vergi ve ücretlerden muaf olduğu düzenlenmektedir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 1/ı bendinde ise “Uygulama alanı: Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, riskli yapının bulunduğu parsel için 6306 sayılı Kanun uyarınca tanınan muafiyetlerden faydalanılabileceği; ancak riskli yapının bulunduğu parselin, üzerinde riskli yapı bulunmayan bir parselle ya da boş bir parselle tevhid edilmesi durumunda, muafiyetlerden sadece riskli yapının bulunduğu parsel nispetinde faydalanılabileceği mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/045/

Konu : 6306 sayılı Kanun kapsamında muafiyet uygulaması 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : a) 15/01/2014 tarihli ve 428 sayılı yazı.

         b) 10/03/2014 tarihli ve 2017 sayılı yazı. 

İlgi (a) ve ilgi (b)'de kayıtlı yazılarınızda, 6306 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu fıkralarında Kanun uyarınca hangi harç, vergi ve ücretlerin alınmayacağının belirtildiği, bu kapsamda 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıkılarak bu yapıların bulunduğu parseller üzerinde inşa edilecek olan yeni yapılar ile ilgili olarak;

a) Toplam inşaat alanı 500 m2 'den az olan ve evini kendi imkânları ile yapmak isteyen vatandaşlardan geçici müteahhitlik başvuru ücreti alınıp alınmayacağı,

b) Gerçek veya tüzel kişilerce yapı denetim firmaları ile yapılmış olan sözleşmelerde belirtilen hizmet bedelinin Bakanlığımız Döner Sermayesi ücreti ile ve İdare Payı olan % 3'lük kısmının alınıp alınmayacağı,

c) KDV oranı uygulamasının nasıl olacağı hususlarında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yapılan incelemede 6306 sayılı Kanun'un amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olduğu anlaşılmaktadır.

6306 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında, bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklanan Kanun hükümleri doğrultusunda;

a) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıkılarak, bu yapıların üzerinde bulunduğu parseller üzerinde yeni yapı inşa edilmek maksadıyla, geçici müteahhitlik belgesi başvurusunda bulunan riskli yapı maliklerinden geçici müteahhitlik başvuru ücretinin alınmaması gerektiği,

b) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan, rezerv alan ve riskli yapıların yer aldıkları parseller üzerinde bu Kanun uyarınca yeniden yapılan binaların satış işlemlerinde, 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca işlem yapılması gerektiği,

c) Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerde bulunulmasına yönelik sözleşme, devir, tescil ve işlemlerde Kanun'da bahsedilen muafiyetlerin geçerli olduğu, bunun dışındaki işlemlerde ise muafiyetlerden faydalanılmasının mümkün olmayacağı; mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Genel Müdür 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 26931468/622/

Konu : Belediye hissesi satışı hk. 

ANKARA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi: 23/09/2014 tarihli ve 23423 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda; Ankara ili, Çankaya ilçesi, İmrahor-2 mahallesi, 26536 ada 8 nolu parsel üzerine 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi tesis edildiği ve söz konusu taşınmazdaki Çankaya Belediyesi adına kayıtlı hissenin diğer hissedarlara satışında harç istisnası uygulanmasının talep edildiği, ancak parselde bulunan yapıya ilişkin mülkiyeti bulunmayan belediye hissesinin parsel hissedarlarından birine satışının yapılmasına yönelik Belediye Encümen Kararında satış işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapıldığına yönelik belirtme bulunmadığı, bu nedenle söz konusu satış işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve harç istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş bildirilmesi talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek olup; Kanun’un Dönüşüm Gelirleri başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” denilmekte ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9/d fıkrasında; 6306 sayılı Kanun kapsamında alınmaması gereken harç, vergi ve ücretlerin hangileri olduğu düzenlenmektedir.

Diğer yandan, Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 9/ç/1 bendinde “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilk satış, devir ve tescil işlemlerinde tanınan muafiyetlerin uygulama alanındaki riskli yapı malikleri ile ilgili olduğu görülmekte olup, satış işleminin bu hususlar dikkate alınarak değerlendirmesi gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13241842/622/

Konu : Otopark harç muafiyeti 

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BURSA 

İlgi: 09/09/2014 tarihli ve 38576 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda; yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ruhsat alacak parsellerin otopark ihtiyacının belirlenmesinin halen yürürlükte bulunan, 01.07.1993 gün ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği ve 30.12.1993 gün ve 21804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliği ve bunlara istinaden Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.12.1993 gün ve 246 sayılı ve 12.10.2006 gün ve 612 sayılı karan ile kabul edilen Otopark Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslarına göre yürütülmekte olduğu, uygulamada ise Riskli Yapılar kapsamına giren kimi binaların otopark ihtiyacı parselinde karşılanabilinecek durumda iken, parsel içinde çözümlenmeyip, otopark yapılabilecek yere tercihen mimari projesinde bağımsız bölüm (daire veya dükkan) yapılmakta olduğu, otoparkı parselinde gösterilmesi gerektiği halde göstermeyen parsel maliklerinden otopark katılım bedeli tahsil edilmesi durumunda riskli yapılar ile ilgili yönetmeliğin mezkur maddesi gerekçe gösterilerek otopark bedeli ödenilmesinin kabul edilmediği belirtilerek; riskli yapı tespiti yaptıran ve mimari projesinde otoparkını parsel içinde çözümlemeyen (parselinde otopark yeri gösterilebilinecek iken gösterilmeyen) parsellere ilişkin Belediyesince yapılacak bölge otoparklarından yararlanabilmesi için herhangi bir otopark katılım bedeli alınıp alınamayacağı hususunda görüş bildirilmesi talep edilmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek olup, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar” başlıklı 16 ncı maddesinin “Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler” bölümü olan (ç) bendinin 6 ncı fıkrasında, “Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dâhil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.” denilmektedir.

Otopark Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında; "Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır" hükmüne yer verildikten sonra aynı maddenin (f) fıkrasınının birinci bendinde, "Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografık yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile belirlenir.'" hükmüne ve ikinci bendinde de "Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda belediyesince veya valilikçe bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedeli alınır" hükmüne yer verilerek, hangi hallerde otopark ihtiyacının parselde karşılanması yerine otopark bedeli alınacağı düzenlenmiş olup, zikredilen hükümlere uygun olmayan "otopark yapılması yerine otopark bedeli verilmesi" taleplerinin karşılanmaması gerekmektedir.

Bu nedenle, Kanun kapsamında riskli olduğu belirlenen bir yapının yenilenmesinde yapılacak otopark uygulaması hususunun konuya ilişkin kendi mevzuatı çerçevesinde çözümlenmesini müteakip uygulanacak muafiyetler hakkındaki değerlendirmenin yukarıda belirtilen Kanun ve Uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

 

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı : 26931468/622/

Konu : Belediye hissesi satışı hk. 

ANKARA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

İlgi: 23/09/2014 tarihli ve 23423 sayılı yazınız 

İlgi yazınızda; Ankara ili, Çankaya ilçesi, İmrahor-2 mahallesi, 26536 ada 8 nolu parsel üzerine 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi tesis edildiği ve söz konusu taşınmazdaki Çankaya Belediyesi adına kayıtlı hissenin diğer hissedarlara satışında harç istisnası uygulanmasının talep edildiği, ancak parselde bulunan yapıya ilişkin mülkiyeti bulunmayan belediye hissesinin parsel hissedarlarından birine satışının yapılmasına yönelik Belediye Encümen Kararında satış işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapıldığına yönelik belirtme bulunmadığı, bu nedenle söz konusu satış işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve harç istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş bildirilmesi talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek olup; Kanun’un Dönüşüm Gelirleri başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” denilmekte ve Kanun’un Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 9/d fıkrasında; 6306 sayılı Kanun kapsamında alınmaması gereken harç, vergi ve ücretlerin hangileri olduğu düzenlenmektedir.

Diğer yandan, Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 9/ç/1 bendinde “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilk satış, devir ve tescil işlemlerinde tanınan muafiyetlerin uygulama alanındaki riskli yapı malikleri ile ilgili olduğu görülmekte olup, satış işleminin bu hususlar dikkate alınarak değerlendirmesi gerektiği mütalaa olunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret273900
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.83806.8654
Euro7.71577.7466
Konuk Yazarlar
Hava Durumu