• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA SİSTEM KÖKTEN DEĞİŞİYOR…

Uygulamada fiili ve hukuki el atma olarak ikiye ayrılan kamulaştırmasız el atma davalarında sistem yeni baştan değişiyor.  Bu yenilikleri düzenleyen 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20.08.2016 tarihinde TBMM’nde kabul edilerek 25.08.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu. Yasadaki kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olarak yapılan düzenlemeler ana başlıklarla şöyle : 

KAMULAŞTIRMADA ÖDEME YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR 

6745 sayılı yasanın 31. maddesine göre 2942 sayılı yasanın 8. maddesi değiştirilerek; malik veya yetkili temsilcisi tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye başvurulması hâlinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılacak. Tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması hâlinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenip anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanacak. Bu tutanak başkaca bir evraka gerek kalmadan malikin ferağ beyanı ve tapuda idare adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılacak. 

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen tescil veya terkin edilecek. Ancak tapuya resen tescil veya terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenecek. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TALEBİ ÜZERİNE GÜVENLİK NEDENİYLE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALARDA BEDEL İTİRAZI DANIŞTAY’A YAPILABİLECEK 

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilecek. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içinde 2942 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen belirlenecek ve belirlenen bedele ilişkin itirazlar Danıştay’a yapılabilecek. İtirazlar tescil işlemini durdurmayacağı gibi mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları da verilemeyecek. 3533 sayılı Kanun hükümleri de uygulanmayacak. Bu taşınmazlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacak yada yaptırılacak. 

HUKUKİ EL ATMADA GÖREV İDARE MAHKEMELERİNDE 

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya herhâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması hâlinde taşınmazların malikleri tarafından uzlaşma süreci ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilir. 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDA TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ DE DEĞİŞTİ 

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle dava açılması halinde taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, mahkeme tarafından mutlaka bilirkişi incelemesi yaptırılarak, taşınmazın hukuken tasarrufunun kısıtlandığı veya fiilen el konulduğu tarihteki nitelikleri esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilecek.

Bu kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılacak dava ve takiplerde, bu Kanunun geçici 6. maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ancak henüz karara bağlanmayan veya kararı kesinleşmeyen davalara bu madde hükümleri, kesinleşen ancak henüz ödemesi yapılmayan kararlar hakkında ise geçici 6. maddenin üçüncü, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri uygulanacak. 

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALAR İÇİN ÖDENEK YILLIK % 4 OLARAK AYRILACAK 

2942 sayılı yasanın 6487 sayılı yasa ile değişik geçici 6. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ayrılması gereken % 2 oranındaki ödenekler, % 4 olarak ayrılır. İlave olarak ayrılan % 2 oranındaki ödenekler, münhasıran bu ek madde ile geçici 11. ve geçici 12. maddeler kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılacak. Yapılacak ödemelerin toplam tutarının ilave olarak ayrılan ödeneğin toplamını aşması hâlinde, ödemeler, en fazla 10 yılda ve geçici 6. maddenin 8. fıkrası hükmüne göre yapılabilecek. 

BEDEL ARTIRIM DAVALARINDA DA HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR 

24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecek. Tespit edilen bu bedel; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenip ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenecek. 

2942 sayılı yasanın 6487 sayılı yasa ile değişik geçici 6. maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanacak. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

 

Bilgi İçin
Av. Ali Rıza İLGEZDİ
0532 396 47 69
twitter : @ilgezdi


AV. ALİ RIZA İLGEZDİ  
  
9446 kez okundu

Yorumlar

6745 sayılı yasa     02/02/2017 21:40

6745 sayılı yasa dop tazminat bedellerinin hangi zaman diliminde ödenmesine hükmetmektedir.SAYGILARIMLA
Misafir -

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA     15/12/2016 22:27

2863 sayılı Kanuna eklenen Geçici madde 11'e göre 07.09.2016 tarihinden önce kısıtlama yapılmışsa olsa bile 07.09.2021 yılına kadar itiraz edip dava açılamayacak gibi anlaşılıyor. Geçici Madde 11- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
Misafir -

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret320336
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.62898.6635
Euro10.122010.1626
Konuk Yazarlar
Hava Durumu