• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@ilgezdi
İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

3194 sayılı İmar Kanunu’nun, 8. maddesinin b bendi “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlığını taşımaktadır. 

Bu maddeye göre; İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. 

Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 

Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığı tarafından belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de bu usullere tabidir. 

Yine 3194 sayılı yasanın 9. maddesinde; “Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir. Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hangi ölçekte olursa olsun, imar planları genel düzenleyici işlemler olduklarından ilgilileri hakkında sonuç doğurabilmeleri için ilan edilmek suretiyle kesinleştirilmeleri zorunludur. Belediye meclisince kabul edilmekle veya bakanlıkça onanmakla yürürlüğe giren 3194 sayılı Yasada belirtilen imar planlarının kesinleşmeleri için aynı madde hükmü uyarınca bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerekmektedir. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, aynı Yasanın “Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı hususu kurala bağlanmış, yine aynı Yasa'nın 10. maddesinde, “İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.” hükmü getirilmiştir. 

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır. İmar Planlarına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmamış ise davanın, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması, planın 10. madde kapsamında başvuru yapılarak değiştirilmesinin istenilmesi halinde verilecek cevabın da dava konusu edilmesi gerekmektedir. İmar planlarının ruhsat, imar durumu, kamulaştırma vs gibi uygulama işlemlerinden birinin tesis edilmesi halinde bu işlemle birlikte planın da iptali istemiyle dava açılması mümkündür.  

Görüldüğü üzere imar planlarına karşı dava açılması süre bakımından 2 ihtimal çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ancak hemen belirtelim ki imar planlarına karşı dava açmanın ön koşulu askı süresinin tamamlanmasıdır. Askı süresi tamamlanmadan imar planlarının iptali için dava açılamaz ve bu şekilde açılan davalar esasa girmeden reddedilir. İmar planlarının askıya çıkarılması yasal zorunluluk olduğundan bu ön koşul yerine getirilmelidir. Yasal şart olan askıya çıkarma işlemi ilgili idare tarafından yapılır ise de uygulamaya yönelik iptal davası açılabilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta da imar planlarına karşı dava açarken mutlaka dayanak olan üst ölçekli plana karşı da dava açılması gerekir. Örneğin 1/1000 ölçekli UİP için iptal davası açıldığında mutlaka bu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli NİP için de iptal davası açılmalıdır. 

Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere imar planlarına karşı dava açılması süre bakımından 2 ihtimal çerçevesinde değerlendirilmektedir. Şöyleki; 

  1. 1.   ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE 

Askı süresi içinde imar planına itiraz edilmesi halinde son ilan gününden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse (zımnen reddedilmiş olması durumu) itiraz reddedilmiş sayılır Bu şekilde reddedilmiş sayıldıktan sonra da 60 gün içinde dava açılır. Ancak itiraza açıkça red cevabı verilir ise bu tarihten itibaren (red kararının tebliği tarihinden itibaren) 60 gün içinde dava açılır. 

  1. 2.   ASKI SÜRESİ İÇİNDE İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE 
Askı süresi içinde imar planına itiraz edilmemesi halinde ise askı süresinin bitim tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir.
  
2622 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret256952
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.92465.9483
Euro6.54276.5689
Konuk Yazarlar
Hava Durumu